Парк „Манастирски ливади – изток“

Източник: https://sofiaplan.bg

„Концепция за линеен парк Манастирски ливади – Изток“ предлага принципно решение за регенерация на речните корита на р. Боянска бара и р. Бара Изливо, с цел изграждане на вътрешноквартален парк – споделена, зелена среда. Идеята е инициирана от Софияплан, а изготвянето на концепцията – възложено на Vіrіdіѕ Lаndѕсаре Аrсhіtесtѕ. Разработката е базирана върху подробни анализи и картиране на съществуващото положение, публикувани в доклада „Анализ на състоянието на кв. „Манастирски ливади-изток“. На основа на този анализ Софияплан подготвя подробен план за действие с цел качествено развитие на територията.

Паралелно и в синхрон с концептуалното решение ОП „София – проект“ изготви технически проект за корекция на речните корита. Крайният резултат цели максимално запазване естествения вид на реките, като в същото време предлага решения за намаляване на речния градиент, редуциране скоростта на водния поток, предпазване бреговете от ерозия и предотвратяване на риска от наводнения в прилежащите територии.

В допълнение са направени геодезическо заснемане и експертна оценка  на съществуващата дървесна растителност. Експертната оценка е направена през онлайн платформата на гражданската инициатива ЕдноДърво. В синхрон с работата по концепцията от Направление „Архитектура и градоустройство” са инициирани промени в ПУΠ, които да позволят реализацията на парка. Цeлият пpoцec ce ocъщecтвявa в cътpyдничecтвo c глaвния apxитeĸт нa Cтoличнa oбщинaарх. Здравко Здравков, aдминиcтpaциятa нa paйoн „Tpиaдицa“, ĸaĸтo и нa гpaждaнcĸия инициaтивeн ĸoмитeт „Maнacтиpcĸи ливaди – изтoĸ“.

Водещо предизвикателство пред балансираното развитие на квартала е недостига на зелени площи и пешеходни пространства, особено в конкретния случай, където около 70% от населението е в активна възраст. Чрез трансформиране на крайречните територии в линеен парк се цели повишаване качеството на средата за живот. Предоставят се възможности за спорт, отдих, игра, социални контакти, както и за уединение и връзка с природата. В допълнение – реализацията на линейния парк би обвързало отделните части на квартала и би стимулирало пешеходното и велосипедно придвижване в и през територията на квартал „Манастирски ливади – изток“.

Концепцията за линеен парк „Манастирски ливади – изток“  представя иновативен, системен подход в проектирането на зелени пространства. Тя е първата и основна стъпка към разработването на паркоустройствени проекти в идейна, техническа и работна фаза. Успешната реализацията на тези проекти има потенциала да послужи, като модел за облагородяването на крайречните територии в София.