Снимка: Десислава Кулелиева за Столична община -„Направеление Архитектура и градоустройство“

Като част от Стъпка 3 на общинската инициатива Визия за София се провежда изследване на морфологията на града, което създава комбинирана база данни за сградите и демографията на София. Изследването обвързва информация за сградите от Кадастъра и от номенклатурите на панелните жилища, както и данни за населението от последното преброяване на Националния статистически институт (НСИ). Създадена е обща база данни, пространствено визуализирана на картата на града. Резултатът са тематични карти, които дават възможност за анализ на различни характеристики като застрояване спрямо квартала, гъстота на населението, концентрация на определени типове жилищни сгради, източници на отопление и други демографски и морфологични показатели за територията на град София. Целта е да се изведат конкретни изводи и препоръки за планирането на градската среда в София, които да бъдат използвани в следващите стъпки от изготвянето на Визия за София.

Continue reading